ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการแอปพลิเคชั่น PSI ENERGY

วันที่มีผล : 2022-05-12

วันที่อัปเดต : 2022-05-12

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

1) ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้ระหว่างคุณกับแอปพลิเคชัน PSI ENERGY ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้งาน และการให้บริการทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน PSI ENERGY บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่คุณต้องปฏิบัติตาม โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน PSI ENERGY ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชัน จำกัด (“PSI Corporation Company Limited”) จะหมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข”) และท่านตกลงยอมรับ และปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอนหรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของแอปพลิเคชัน PSI ENERGY ในการเข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำถามที่พบบ่อยที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน และอื่นๆ ตามที่ PSI Corporation กำหนด

2) การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการ และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ PSI ENERGY ถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันฉบับนี้เป็นไปตามตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันของสัญญาการให้บริการแอปพลิเคชัน PSI ENERGY หากผู้ใช้บริการทำการตอบคำถาม ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันนี้มีผลบังคับใช้

2.2 PSI Corporation Company Limited สามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนแอปพลิเคชัน PSI ENERGY

2.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมแอปพลิเคชันเป็นระยะ พร้อมตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง และได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทาง PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ

2.4 ผู้ใช้บริการ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง ของผู้ใช้บริการ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ

3) รายละเอียดการบริการ

การบริการให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย

3.1 การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PSI ENERGY และดำเนินการลงทะเบียนบริษัท เพื่อขอใช้ระบบของ PSI Corporation Company Limited

3.2 PSI Corporation Company Limited เป็นผู้เผยแพร่แอปพลิเคชันบนและเว็บไซต์ PSI ENERGY

3.3 PSI Corporation Company Limited เป็นผู้ให้บริการระบบและแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ PSI ENERGY

4) เนื้อหาการใช้บริการ

PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการ ที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

4.1 PSI Corporation Company Limited จะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อให้บริการแอปพลิเคชันที่ PSI Corporation Company Limited ได้ผลิต หรือได้รับสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

4.2 ในกรณีที่ PSI Corporation Company Limited มีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการแอปพลิเคชันหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ PSI Corporation Company Limited มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งๆไป ทั้งโดยการอัพเดทออนไลน์และออฟไลน์

4.3 PSI Corporation Company Limited จะประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันอัพเดทกิจกรรมหรือฟังก์ชั่นที่ให้บริการทุกประการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ หากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน

5) บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

PSI Corporation Company Limited เป็นผู้รวบรวมพร้อมออกบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน PSI ENERGY ตั้งขึ้น โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชี และรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ

5.1 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการ และการทดสอบ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่ PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5.2 PSI Corporation Company Limited จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิ์ของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

6) การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 PSI Corporation Company Limited มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของ PSI ENERGY ได้ โดยชื่อบัญชี ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้ใช้บริการ PSI ENERGY จะสามารถเปิดเผยได้ในวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายไทยและกฎหมายนานาประเทศที่ใช้บังคับ

6.2 PSI Corporation Company Limited สงวนสิทธิ์ในการบันทึกเนื้อหาภาพ และเสียงที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน และสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่ PSI Corporation Company Limited พิจารณาเห็นว่าจำเป็น กรณีเกิดข้อโต้แย้ง/ข้อพิพาท และเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ PSI Corporation Company Limited จะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลดังกล่าว PSI Corporation Company Limited จะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

7) ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

7.1 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้บริการ

7.2 มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

7.3 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเอง และผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ

7.4 ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

7.5 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.6 ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack ใดๆ ทั้งสิ้น

7.7 ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และการให้บริการแอปพลิเคชันของ PSI Corporation Company Limited

7.8 ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อ PSI ENERGY

7.9 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการแจ้ง PSI Corporation Company Limited ทราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

7.10 ผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบในเนื้อหา และ/หรือสื่ออื่นใด ในบัญชีของผู้ใช้บริการเอง ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง/ข้อพิพาท กับบุคคล, กลุ่มบุคคล หรืออื่นๆ ทาง PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

8) การยกเว้นความรับผิด

8.1 PSI Corporation Company Limited จะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ PSI Corporation Company Limited ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

8.2 PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ

8.3 PSI Corporation Company Limited มีสิทธิ์ยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม

8.4 PSI Corporation Company Limited ยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็ค และการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว

8.5 PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการสร้างความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง

8.6 PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบจากการ Login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้

8.7 PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันภายใต้ลิขสิทธิ์ของ PSI Corporation Company Limited ข้อมูลและข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชัน

8.8 PSI Corporation Company Limited ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน PSI Corporation Company Limited ไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

8.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของ PSI Corporation Company Limited อื่นรวมอยู่ด้วย PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจาก PSI Corporation Company Limited และอื่นๆ

9) ข้อจำกัดในการใช้บริการ

9.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของ PSI Corporation Company Limited ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดย PSI Corporation Company Limited เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น

9.2 PSI Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน

9.3 PSI Corporation Company Limited สามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการอันเนื่องจาการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของผู้ใช้บริการเอง

9.4 PSI Corporation Company Limited สามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆ ของแอปพลิเคชัน

9.5 PSI Corporation Company Limited เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ PSI Corporation Company Limited เล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงแอปพลิเคชัน PSI ENERGY สามารถเพิ่มเติม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงได้

9.6 แอปพลิเคชัน PSI ENERGY สามารถติดตั้งและทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 5.0 ขึ้นไป และ iOS 12 ขึ้นไป ขอสงวนลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการที่มีเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้

10) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

PSI Corporation Company Limited มีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชัน PSI ENERGY แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PSI Corporation Company Limited อย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

11 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ